กฎกระทรวง
เรื่อง ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 137
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 151
กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอำชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒ 114
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 140
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 144
กฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 127
กฎกระทรวง การกําหนดให้ผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด พ.ศ. ๒๕๕๖ 117