อำนาจหน้าที่

ข้อ ๘ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๘ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และนิติบุคคลอื่น ดังนี้

(๑) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทรถมือสอง และเพชรพลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

(๒) กิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(๓) สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชม 829