ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประจำปี 2566

02/11/2565    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

แผนการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มสถาบันการเงินตามมาตรา 13 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- รุ่นที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16- รุ่นที่ 3 เดือนมกราคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16- รุ่นที่ 5 เดือนมีนาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16- รุ่นที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16- รุ่นที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   กำหนดการโดยละเอียด การฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 https://drive.google.com/drive/folders/1l9eXviMpGq5Y4iDYrJxJdabiNAWA4KXL    คู่มือการใช้งานระบบ ATS  https://drive.google.com/file/d/1GOayQNh6LqNWPrnvd33Fm-_BA7o3l_Wh/view?usp=drivesdk    Line: Admin ATS   @870iqxbl   

กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าฯ รุ่นที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

02/02/2565    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานมาตรา 16 (5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมฟรีได้ที่ pattira_y@amlo.go.th จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 หากพบปัญหาการแจ้งรายชื่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0994519261

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5044,5049
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล ses8.amlo@gmail.com