ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Learning สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16

23/02/2567    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Learning สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ค่ะ        โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในระหว่างวันที่ 2 - 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดการลงทะเบียนตามภาพค่ะ หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ๒. ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๕, ๑๑๓๓   ลิ้งค์เข้าใช้งานระบบ ATS >> https://ats.amlo.go.th/ats/login วิธีการสมัครใช้งานระบบ ATS >> https://ses8.amlo.go.th/downloads/index/18 ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อแอดมิน ATS Official คลิก  ATS Admin >> @870iqxbl      รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/15207

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 5

23/01/2567    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

รายละเอียดกำหนดการ การอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS       หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ในระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๘.๓๐ น.) ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) -    ลงทะเบียนขอรับการฝึกอบรมผ่านระบบ ATS (จำกัดที่นั่ง ๓๐๐ ท่าน )   ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) -    สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติ ผู้ลงทะเบียนขอรับการฝึกอบรมผ่านระบบ ATS   ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๘.๓๐ น.) ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) -    เข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมร้อยละ ๑๐๐ ของการเข้าฝึกอบรม จำนวน ๖ รายวิชา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนทุกวิชาได้ตามต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด)   ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  (เวลา ๘.๓๐ น.) ถึง  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๕.๓๐ น.) -    ลงทะเบียนขอรับการประเมินความรู้ผ่านระบบ ATS  (ใช้การวัดผลเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ด้วยข้อสอบปรนัยซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีข้อสอบจำนวน ๕ ข้อ รวมกัน ๖ หมวดวิชา จำนวน ๓๐ ข้อ)   ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  (เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) -   สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติผู้ลงทะเบียนขอรับการประเมินความรู้ผ่านระบบ ATS   ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  (เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) -   เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ถึง (เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ รวมกันทั้ง ๖ รายวิชา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)   ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๖.๓๑ น.) -    ปิดการประเมินความรู้    หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ๒. ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๕, ๑๑๓๓   ลิ้งค์เข้าใช้งานระบบ ATS >> https://ats.amlo.go.th/ats/login วิธีการสมัครใช้งานระบบ ATS >> https://ses8.amlo.go.th/downloads/index/18 ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อแอดมิน ATS Official คลิก  ATS Admin >> @870iqxbl      รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/15207

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม E-learning ผ่านระบบ ATS สำหรับกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปี 2566

08/09/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตร E-learning สำหรับกลุ่มผู้มีหน้าที่รวยงานฯหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินนก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุรที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS จำนวน 3 รุ่นผู้ที่สนใจสามารถขอรับการฝึกอบรมผ่านระบบ ATS ได้ ตามระยะเวลาดังนี้รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2566รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2566รุ่นที่ 3 วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2566   ลิ้งค์เข้าใช้งานระบบ ATS >> https://ats.amlo.go.th/ats/login วิธีการสมัครใช้งานระบบ ATS >> https://ses8.amlo.go.th/downloads/index/18 ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อแอดมิน ATS Official คลิก  ATS Admin >> @870iqxbl      รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/14563สายด่วน ปปง. 1710 ต่อ 1125, 1133  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5044,5049
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล ses8.amlo@gmail.com