ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ค้าของเก่า ตามมาตรา ๑๖ (๕) ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหาร จัดการคดี (AMRAC)

26/01/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

สำนักงาน ปปง. โดยส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำหนังสือถึงผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า เรื่อง ขอให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ (AMRAC) โดยรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหมดเป็นนิติบุคคล  ในการนี้ สำนักงาน ปปง. โดย สกส. 8 ไม่มีนโยบายส่งหนังสือให้บุคคลธรรมดา หรือมีหนังสือให้กระทำการอื่นใดที่นอกเหนือจากประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในระบบ AMRAC ขอให้ประชาชนที่ได้รับหนังสือที่มีเนื้อความนอกเหนือจากนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อ  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5044,5049
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล ses8.amlo@gmail.com