ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าฯ รุ่นที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

02/02/2565    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานมาตรา 16 (5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมฟรีได้ที่ pattira_y@amlo.go.th จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 หากพบปัญหาการแจ้งรายชื่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0994519261

กำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าฯ รุ่นที่ 1 เดือนธันวาคม 2564

27/10/2564    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานมาตรา 16 (5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – วันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมฟรีได้ที่ https://forms.gle/jak1zaDHu8swRFKi7 หากพบปัญหาการแจ้งรายชื่อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0994519261

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 0000
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th